Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A XX. évszázad első évtizedei a Tiszai Közép Járás Településein - Fegyvernek

1930.03.30

1-dscn0094.jpg

TISZAI KÖZÉP JÁRÁS

FEGYVERNEK

Bíró Zoltán dr. földbirtokos * 1898. Szolnok. Oklevelét 1923-ban Szegeden szerezte. Tanulmányi úton volt Európa nagyobb városaiban és Amerikában, bakterológiai tanulmányokat is végzett. 1928-ban vette kezelésbe 288 holdas öröklött birtokát, gazdasági épületei a legmodernebbül vannak berendezve, csatornázással, vízvezetékkel, villanyvilágítással. Yorkshirei sertései országszerte híresek és keresettek. Különlegessége, hogy 20 holdon napraforgót termel, ezt külföldre szállítja. Külföldi utazásairól "Amerika" címen könyvet adott ki, művészettörténelemmel is foglalkozott, erről is megjelent egy műve 250 műnyomásos képpel, melyek nagyrészt saját felvételei alapján készültek.

Chikán Ferenc fűszerkereskedő * 1906. Kisújszállás. 1924-től a Hangya szövetkezetnél volt alkalmazva, 1930 óta önálló, üzlete a fegyverneki p. u.-on van. (Örményesen)

Fegyverneki Gőz- és Hengermalom Rt. Alakult 1860-ban mint egyéni cég. 1922-ben részvénytársasággá alakult át Simon Jakab és Láng Arnold ig. tagokkal. Majd Simon Jakab érdekeltségét Vay Ferenc kisujszállási malomtulajdonos vette át. Az igazgatók szakértelme az üzemet oly arányúvá fejlesztette, hogy 1934-ben 70-80 családnak ad kenyeret. A malom vám- és keresk. őrlést folytat, a liszt minősége országos hírű. A gőzfűrészüzem a Tiszán jött rönkfát dolgozza fel.

Guth János és társai daráló malom, 1933-ban alapította Guth János, üzemképessége napi 72 q. Társtulajdonosok Csiga József és Csiga Ádám.

Gúth János malom-társtulajdonos * 1896. Fegyvernek. Molnáripart tanult, 1913-ban szabadult fel, 1933 óta a Guth János és társai darálómalom társtulajdonosa.

Laczkovich Andor m. kir. Postamester * 1891. Cegléd. Gyakornok volt, majd Gácson postamester, 1920 óta a fegyverneki postahiv. vezetője. - Felesége: Pitlik Ilona, fia: Béla.

Laczkovich Andor m. kir. postamester * 1891. Cegléd. Gyakornok volt, majd Gácson postamester, 1920 óta a fegyverneki postahiv. vezetője. - Felesége: Pitlik Ilona, fia: Béla.

Lelovits Gyula, galántai, özvegye abakajtori Simon Irén földbirtokos. Az özvegy is, férje is ősrégi nemesi családból származtak. Férje † 1926-ban, azóta önállóan gazdálkodik 1210 holdon, melyből 340 öröklött, 170 saját szerzemény, 700 bérelt föld. 15 hold gyümölcsöst maga létesített s azt egyedül kezeli. - Fiai: György, István és Balázs.

Major József községi főjegyző * 1886. Jászapáti. A közig. tanfolyamot 1910-ben Budapesten végezte. Segédjegyző volt Versenyen és Fegyverneken, majd u. itt s. ü. jző és h. vez. jegyző, 1919 óta főjegyző. A román megszállás alatt gabonabeszállítás megtagadása miatt a románok éjjel elhurcolták. A NMV s a leventeügy körüli érdemeiért a Belügymin., ill. az OTT dícsérő oklevélben részesítette. Az I. ker. polg. olv. kör megalapítója, 12 egyesület, - közte az Uri kaszinó – elnöke. - Felesége: Rebmann Lenke, gyermekei: Etelka és Magdolna.

Mayer Lajos gazdasági intéző * 1886. Botfalu. Gazd. intézetet végzett 1904-ben Medgyesen, 14 évig különböző uradalmakban volt s. tiszt és intéző, 1918 óta özv. Keppich Emilné 1300 holdas birtokán vezeti a gazdaságot. - A 12. nehéz tüz. e. kötelékében harcolt a szerb fronton, súlyosan megsebesült. - Felesége: Gerley Margit, gyermekei: László és Edit.

Menyhárt János máv főintéző, állomásfőnök * 1884. Gelej. A vasúti tisztképző tanfolyamot 1911-ben végezte Budapesten, u. ekkor lépett a Máv szolgálatába Gyulafehérváron, 1931 óta állomásfőnök Fegyvernek-(Örményes)en. - Felesége: Baunok Rozália, gyermekei: Ibolya és János.

Mocsáry Dénes, bocsári, földbérlő * 1873. Kenderes. Gazdasági tanintézetet végzett 1894-ben Debrecenben. Néhai édesatyja birtokán kezdett gazdálkodni Kenderesen, jelenleg 1113 holdas földbérlete van. - Bevonult a 29. h. gy. e.-hez, harcolt a déli fronton, 1915-ben külön század élén résztvett a montenegróiak ellen vívott híres Tara melletti ütközetben. 1916-ban szerelt le mint százados. SL, német érd. kereszt, K cs. k. tulajd. A Ref. egyház főgondnoka, az Uri kaszinó elnöke, Ipartestület díszelnöke, Levente parancsnok, a NEP helyi elnöke, járási mezőgazdasági bizottság, Hangya felügyelő bizottság elnöke, a Mezőgazdasági kamara tagja. - Felesége: † Komáromi Ilona, gyermekei: Béla (okleveles gazda, tartalékos hadnagy (hdgy), István (tüzér hdgy), Dénes (tart, honv. zls), Lajos.

Müller Márton szikvízgyártó * 1911. Fegyvernek. 1927-ben vette át atyjától az üzemet. 400 kis-, 250 nagyüveggel rendelkezik, teljesítőképessége napi 1500 üveg. - Felesége: Brandstädter Regina.

Nagykunsági Villamossági R. T. fegyverneki kirendeltsége. Ellátja Fegyverneket és környékét. Vezető: Vincze János.

Prókay László községi elemi iskolai tanító (Lásd a fenti kép, állósor jobbról a második) * 1906. Abádszalók. Tanítói oklevelét 1927-ben Kalocsán, polgári iskolai tanári oklevelét 1930-ban Szegeden szerezte. Kézimunka tanári oklevele is van. Előbb helyettesi minőségben volt alkalmazva, 1930-ban választották meg véglegesen. Ellátja a gazdasági továbbképző iskola vezetését. Leventeoktató parancsnok. A Természet tudományi társaság tagja, a Madártani intézet külső munkatársa, az Egyetemes földrengéstani obszervatórium megfigyelője, okleveles gombaszakértő.

Prókay Miklósné Gáll Irén községi elemi iskolai tanító * Kiskunfélegyháza. Oklevelét Szabadkán szerezte. Tanított Újszászon, Farmoson, Lázárföldön, Pestújhelyen, Hódmezővásárhelyen, 1923-tól helyettes, 1924 óta véglegesített tanító Fegyverneken.

Ref. egyház. 1896-ban alakult. Szép új temploma 1928-ban épült fel. Lelkésze: Sándor Pál. Főgondnoka: Mocsáry Dénes földbirtokos.

Rk. egyház. Plebániája már 1332-ben fennállott, 1862-ben szervezték ujjá, anyakönyvet is azóta vezet. Szt Vendel hitvalló tiszteletének szentelt templomát és a plebánialakot a kegyúr - a vallásalap - építtette. Hívők száma (filiával): 7545.

Trunkó Jenő nyug. h. ezredes * 1881. Szalóc. A bpesti és kamenici hadapród iskolát végezte. 1900-tól hdgy. 1905-től főhadgy, 1914-től százados, 1918-tól őrnagy, 1921-től alezr., 1925-től ezredes, 1932 óta nyugdíjban. A 69. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és orosz fronton, 1915-ben a vezérkarnál csapatirányító tiszt, majd szállítás vezető, 1917-ben zlalj parancsnok, 1925-1932-ig minisz. megbízott a jóvátételi tárgyalásokon. 1914-ben megsebesült. III. o. magyar, III. o. kat. érdemkereszt (a kardokkal), K. cs. k., seb. érem, vöröskereszt tisztikereszt, 1908 és 1912/13 évi mozg. eml. k. tulajd. 459 hold birtokán gazdálkodik. - Felesége: Keppich Klára, fia: István.

Vogl Károly közs. el. isk. igazg. tanító * 1880. Szeged. Oklevelét 1898-ban Kalocsán szerezte. Tanított Somogyváron, Békásmegyeren, helyben az áll., majd a közs. el. iskolánál. - Harcolt a szerb fronton, mint hdgy szerelt le. Ezüst és bronz SL, II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajdonosa. - Felesége: Rancz Mária, gyermekei: Pál, Luca, Ilona, Mária, Károly, és Erzsébet.

Wagner Lajos téglagyáros * Mezőberény. 1905-től a fegyverneki közs. téglagyárat vezette, 1909-től bérelte, 1932-ben megvette. Gyártási teljesítmény évi 800.000 drb vegyes anyag. 25 hold földje is van. Az Ipartest., Uri kaszinó, Polg. olvasókör, NEP tagja. - Felesége: Meizenbach Katalin, gyermekei: Lajos, József, Péter, Mihály, Julianna, Márton és Magdolna.

Wágner Péter társulati tisztviselő *1896. Fegyvernek. Kereskedelmi érettségit tett. A 4. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, súlyosan megsebesült, majd 1920-ig tovább szolgált a nemz. hdsg-ben. II. o. ez., vit., seb. érem (4 sávval), K. cs k. tulajd. 1920-tól újságíró, szerkesztette a "Békés megyei Kispolgár", a "Mezőberény és Vidéke" és a "Fegyverneki Híradó" c. lapokat. 1926-ban Bagdadba került, mint műszaki rajzoló, 1927-ben hazatért s Budapesten volt építési rajzoló, 1933 óta az ármentesítő társulat ideiglenes tisztviselője. Az Uri kaszinó tagja, a NEP körzet-titkára.

Kuncsorba

Dögey Sándor földbirtokos * 1884. Törökszentmiklós. 1918 óta gazdálkodik 50 holdas birtokán. - 1915-ben vonult be a 4. tüz. e.-hez, harcolt az orosz, szerb és olasz fronton, 1918-ban szerelt le. A K. cs. k. tulajd. A közs. képv. test és választmány tagja - Felesége: Balogh Eszter.

 

A mappában található képek előnézete Bácsalmás Hősök tere - a négy évszak