Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

BSC 1913 - PVSE 2013. (III.) A sport és Bácsalmás 1913

BSC 1913 - PVSE 2013. (III.)

Nánay Aurél
Nánay Aurél
Bácsalmási Járás 1913.
A sport és Bácsalmás
Hogy jön ez a kettő össze, kérdezik önök ugyebár, mert hiszen Bácsalmáson nem tudják mi a sport. Nem láttak és nem hallottak róla időtlen-idők óta semmit. Évekkel ezelőtt a bácsalmási diákok rendeztek maguk között a templomtéren football-mérkőzést, azután megint elaludt a mozgalom. De hát azt szokták mondani, az időt nem lehet megállítani, s az idő haladásával újabb eszmék és áramlatok hatolnak be mindenhová, még a konzervativizmus, a haladni nem akarás kínai falával körülövezett területre is. Régebben próbálkoznak már egyes megrögzött sportemberek kik – úgy mondhatnám – a sport iránt közönyösek nagy táborában is hívek maradtak a sporthoz – hogy összehozzanak egy életreképes sport-clubot, de törekvéseik mindezideig sikertelenek voltak. Ami nem sikerült eddig, sikerülhet ezután.
A sportok között a football-játék az, amely meghódította az egész világot. Űzik az egész földkerekségen, ahol csak valamennyire is művelt nemzetek laknak.
Természetes, hogy Magyarországon is rohamosan tért hódít labdarúgás sportja, s ma már dicsőséges múltra tekinthet vissza a magyar labdarúgás története.
 A főváros után a vidék is intenzíven kezdte művelni a football-t és ma már minden valamirevaló vidéki városnak megvan a maga sport-egylete és sportértő és kedvelő közönsége, melynek előrehaladását az egyes városok és községek bőkezűsége biztosítja, amennyiben nemcsak pénzbeli támogatást nyújt az egyletnek, hanem telket is ad nekik, ahol játszhatnak.
De ne kalandozzunk el annyira a tárgytól, mert most Bácsalmásról van szó. Itt még nem tartunk annyira, hogy a község bőkezűségére apellálhatnánk. Itt még csak arról van szó, hogy megalakulófélben van a Bácsalmási Sport Club, sőt már játszanak is, rúgják a labdát és egymást, sőt – hogy tovább menjünk – már a szomszédos Bajai Sport Egylettel pünkösd első napjára lekötöttek egy barátságos mérkőzést. Ez a pár ember, aki – mitsem törődve sokak lenéző mosolyával – a sport iránti nagy szeretetből majdnem naponta fut a labda után, ez a pár ember veti meg alapját a Bácsalmáson is okvetlenül kifejlődő sportmozgalomnak és sportszeretetnek.
 Bízva erejükben, merték vállalni a küzdelmet a már múlttal dicsekedő Bajai Sport Egylettel. Nem sok idő választ el már pünkösd első napjától, amikor is a bácsalmásiak összemérik erejüket és tudásukat egy barátságos mérkőzésen a bajaiakkal, s reméljük, hogy a bajai tribünről bácsalmásiak is fogják bátorítani küzdő csatárainkat, hogy a kritikus pillanatokban egész energiájukkal feküdjenek bele a küzdelembe. NA BJ 1913. április 27.
2 A bácsalmási footballisták tekintettel a küszöbön álló bajai mérkőzésre, állandóan treníroznak. Leginkább azonban vasárnap délután nyílik alkalom erre, amelyet a derék fiúk lehetőleg ki is használnak. Csak éppen a hellyel nincsenek tisztában, hogy hol is űzzék a nemes irányú működést. Kénytelenek megelégedni hol a Csájerban, hol pedig a Templomtéren lévő semmikép sem megfelelő hellyel.
3 A football-pálya kérdése már el van intézve, úgy hogy footballistáink ezzel a legnagyobb nehézségen túl vannak.  Az ő szorgalmas munkájuknak azonban csak úgy lesz teljes az értéke, ha a nagyközönség is megteszi a magáét a sport pártolása révén, még pedig anyagilag, mint erkölcsileg. Voltak már eddig is egyesek, akik anyagilag szívesen voltak segíteni az egyletet, de ez még vajmi kevés, elenyésző a nagy kiadásokkal szemben. BJ 1913. május 4.
4 Pünkösd vasárnapja nevezetes nap lesz Bácsalmás történetében. A nevezetességre abból az alkalomból fog szert tenni, mert akkor rándulnak át a Bácsalmási Sport Club tagjai egy barátságos football-mérkőzésre Bajára, hogy ezzel a mérkőzéssel megnyissák egy a Bajai Sport Egylettel megkötendő állandó érintkezésnek a folyamatát. Ez iránt a mérkőzés iránt már is nagy az érdeklődés városszerte nemcsak Bácsalmáson, hanem Baján is, annál is inkább, mert a Bajai Sport Egylet legközelebb vissza fogja adni a mieink látogatását, úgy hogy a bácsalmási közönségnek alkalma nyílik megismerni és megszeretni a football-sportot. Indulás pünkösdvasárnap d.u. 3 óra 20 perckor a Kisállomásról.  BJ 1913. május 4.
5 Football-mérkőzés Bácsalmás és Baja között Pünkösd vasárnap délután érdekes sporteseménynek lesz színtere a Bajai Sport Egylet telepe.
Délután háromnegyed 5 órakor kezdődik ugyanis a barátságos mérkőzés a Bácsalmási Sport Club és a Bajai Sport Egylet között. A verseny már hetek óta képezi beszéd tárgyát a két szomszédos városban, különösen pedig Bácsalmáson, ahol élénk érdeklődéssel néznek a küzdelem elé. Nem akarunk az események elé vágni, nem akarjuk előre hirdetni egyik vagy másik győzelmét, vagy vereségét, mert hiszen már nem sok idő választ el tőle, csak annyit mondhatunk, hogy nem a győzelem a fontos, hanem maga az esemény – a verseny. A fődolog, hogy ezzel a versennyel, illetve ennek a versenynek a nyomán indul fejlődésnek nálunk is a sport. Reméljük, hogy a bácsalmási sportkedvelő közönség szép számmal fogja elkísérni Bajára footballistáinkat és a bajai sporttelepen a bácsalmási közönségből alakult gárda fogja őket buzdítani a küzdelemre. Indulás Bácsalmásról pünkösdvasárnap délután 3 óra 20 perckor. BJ 1913. május 11.

 

6 Sportnaptár Pünkösd vasárnaphoz egy hétre, azaz május 18-án délután 5 órakor a Bajai SE revansch-mérkőzése Bácsalmáson a Bácsalmási Sport Club-bal. Május 22-én, Úrnapján a Szabadkai Munkás Torna Egylet 1-ső csapata fog a bácsalmási pályán vendégszerepelni. BJ 1913. május 11.

7 Sport Pünkösd vasárnap (2013. május 11.) délután a félhárom órai vonat vidám társaságot vitt Baja felé. Az almási footballisták és kísérőik voltak, kik B.S.E.-tel tartandó football-match-re  rándultak át Bajára. Amint a vonat Baja előtt a Tárházak felé közeledett, feltűnt a B.S.E. football-pálya a rajta tarkálló közönséggel és játékosokkal. Félöt még nem volt, mikor a vonat befutott az állomásra, hol a B.S.E. rendezősége fogadta a vendégeket s kalauzolásuk mellett rögtön a pályára indultak a bácsalmásiak. A pályán a B.S.E. elnöksége üdvözölte a játékosokat, kik azután a részükre fenntartott öltözőbe vonultak, míg a bácsalmási kísérők a közönség sorai között helyet foglaltak. Öt óra lehetett mikor a bíró (Farkas Ödön) sípja a pályára szólította a játékosokat. A csapatkapitányok helyet választanak, azután – általános érdeklődés mellett – kezdetét veszi a játék. Kezdés után mindjárt a bajai kapu felé terelődik a játék s az egész félidőben majd mindig ott folyik a harc. A két csapat körülbelül egyenlő erősségű volt s így a játék igen szépen és változatosan folyt. A mérkőzés 30-ik percében repül az első labda a bajai kapuba. Közvetlenül a kapu előtt folyik a játék s a labda egyik lábról a másikra pattan, mígnem az almási Szommer József kapásból a kapuba küldi - 0:1. ... veszélyes helyzetet teremt az almási csapat  kapuja előtt. A támadásokat azonban a védelem leszereli. Közben a bajai bíró – állítólagos szabálytalanságok miatt – 11-es büntető rúgást ítélt a bajaiaknak. A 11-esből persze goal lett s most felharsant a bajai közönség egetverő harsonája s a félidő 1:1 eredménnyel végződik. A második félidőben helycsere után már látszik játékosainkon az örökös szabadrúgások és büntető rúgások miatt beállott elkedvetlenedés, mert tudvalevő dolog, hogy bíró ellen nagyon bajos játszani. Nem kevesebb, mint két 11-est és két 18-ast ítél a bíró a bácsalmási csapat ellen. Az egyik 18-asból goal lett s ez a végsőkig lehangolta játékosainkat s a védelem már nagyon gyöngén működött annál is inkább, mert az egyik hátvéd a második félidőben centerbe ment. Mit részletezzem tovább. Egy kis pechünk is volt, mert egy már kivédett goalból – mert saját csatárunk ellökte kapusát – mégis goal lett s a második félidő 3:0-ra végződik, ami végeredményben 4:1 eredményt tüntet fel a bajaiak javára. A bajai csapat semmivel sem volt jobb a miénknél, csakhogy nekik a bíró is segített. Az első félidőben határozott fölényt mutatott a bácsalmási csapat s ha el nem kedvetlenednek, hát legalább is eldöntetlen lett volna a mérkőzés. BJ 1913. május 18.

8 Vasárnap május 18-án délután 5 órakor football-verseny a Bácsalmási Sport Club és a Szabadkai Munkás Torna Egylet között a Muity-malom előtt elterülő pályán. BJ 1913. május 18.  

9 Sport BSC – SZ.M.T.E. 3:3. A múlt vasárnapi footbal-verseny lezajlása jelentőségteljes esemény volt és lesz a bácsalmási sport történetében. Ezzel a football-mérkőzéssel indul hódító útjára a sport Almáson s ha a közönség nemcsak szeretni fogja a sportot, mint látványosságot, hanem érteni és értékelni is tudja majd, akkor elmondhatjuk, hogy íme ismét egy darab lemaradt rólunk a maradiság öltönyéből, amely eddigelé majdnem teljesen elzárta tőlünk a haladás, a kultúra éltető levegőjét. Egy elsőrendű szabadkai csapat, a Munkás Torna Egylet csapata játszott a bácsalmási csapattal. A vendégcsapat a délutáni félnégyessel érkezett a nagyállomásra, hol a bácsalmási labdarúgók fogadták sporttársi szeretettel az érkezőket. Az állomásról egyenesen a pályára vonult a csapat, hol is a község által nagylelkűen a footballistáknak használatra átengedett passus-házban dresszbe öltöztek. Ezalatt a láthatár veszedelmesen beborult s az eső szemezni kezdett. Mindenki azt hitte, hogy az eső elmossa, ha nem is a versenyt, de a közönséget biztosan. Sajnos, hogy a jóslat félig-meddig beteljesedett. Az eső ugyan 5 óra tájban elállt, de a közönség nagyon gyéren szállingózott. A játék kezdetét vette s időközben a nap is kisütött s a napsugár a közönséget is kicsalogatta. A játék lefolyása a vizes és csúszós pályán természetesen nem nyújtott olyan élvezetes látványt, mint máskülönben nyújtott volna, mert igazán el lehet mondani, hogy szép és fair játékot produkált mindkét csapat. A játék megkezdése után nemsokára a bácsalmási kapu előtt folyik a küzdelem s goal pattan a kapuba – 0:1. Erre az almási csapat is jobban belefekszik a játékba s kiegyenlítő goalt lő Hevesi Miklós1:1. Változatosan folyik a játék tovább, de a szabadkaiak jobb összjátékukkal jobban érvényesülnek s a félidő vége – 1:2. Helycsere után az almásiak támadnak s a bal szélső Erősi Bandi remek lefutás után védhetetlen goalt lő – 2:2. Több-kevesebb szerencsével folyik a játék tovább miközben többször veszélyes a helyzet a szabadkai kapu előtt. Centercsatárunk lefut a labdával, nyomában a szabadkai csatárral, ki azután hátulról belegáncsol, mire Szommer elesik. A bíró erre 11-est ítél, melyből Dulics hátvéd goalt lő – 3-2 Közben újból megered az eső, de a közönség most már kitart. A játék vége felé a szabadkaiaknak sikerül kiegyenlíteni s a játék egyenlő gólaránnyal eldöntetlenül végződik – 3:3. A játék rendes és szolid lefolyását legnagyobbrészt a pártatlan bírónak lehet köszönni, ki igazán teljes tudással és igyekvéssel törekedett a verseny barátságos jellegét kidomborítani. A közönség és a játékosok teljes elismerésüket nyilvánították neki s a közönség előtt derengeni kezd, hogy milyennek is kell lenni egy igazságos bírónak. A verseny után a két csapat az Ambil vendéglős sátrában pihente ki a küzdelem fáradalmait majd 8 órakor felkerekedtek s víg énekszóval vonultak ki az állomásra. Még egy utolsó Hip-Hip hurrá és a vonat beleolvadt a messzeségbe s csak egyes nótafoszlányok jutnak még fülünkhöz, azután mi is hazafelé indulunk. Erkölcsileg a verseny fényesen sikerült s a rossz időhöz mérten a kassza is eléggé megteltnek mondható, amennyiben az összjövedelem 84,9 koronát tett ki. Ezt a jövedelmet a felülfizetéseknek köszönhetjük, amelyekért ezúton is köszönetét nyilvánítja a rendezőség. Most pedig azzal a reménységgel végezzük a referándánkat, hogy a legközelebbi versenyen (június 1-én) nagyobbszámú közönséget láthatunk viszont s az időjárás is kedvezőbb lesz.  BJ 1913. május 25.

10 Football-verseny A Bácsalmási Sport Club rendezőségének sikerült június 1-ére a Szabadkai Testvériséggel egy barátságos mérkőzésben megállapodni. A verseny du. fél öt órára van kitűzve. Bővebbet a kibocsájtandó falragaszok. BJ 1913. május 25.    

11 Alakuló gyűlése volt csütörtökön délelőtt a Sport Clubnak az Ambil szállodában. A szép számban megjelentek Noll János ügyvéd korelnök elnöklete alatt kimondták, hogy igenis szükségesnek tartják egy a testedzés minden ágával  foglalkozó egyesület felállítását s egyszersmind tagokul belépnek.  

Ezután ideiglenes tisztikart választottak, illetőleg négytagú bizottságot küldtek ki az alapszabályok megszerkesztésére, mely alapszabályok a június hó 1-én de 10 órakor az Ambil Szállodában tartandó rendes alakuló közgyűlésen lesznek tárgyalva és megvitatva. BJ 1913. május 25

 

    Bácsalmási Járás 1913. június 1. 13.01.28.-bsc-es-kora-001.jpg

12 Sport A Bácsalmási Sport Club a Szabadkai Testvériség Football Club-bal mérkőzik ma (1913. június 1.) délután s ha szép idő lesz, akkor a bácsalmási sportkedvelő közönségnek olyan élvezetben lesz része, mint még soha. Mert ezúttal a Munkás Torna Egyletnél is erősebb és nagyobb lapdatechnikával rendelkező „Testvériség” csapata jön. Erős voltát mi sem bizonyítja jobban, mint azon eredmények, melyeket az utóbbi időben a Szabadkai S.E.  és a Szabadkai M.T.E. ellen ért el, az utóbbit 3:2-re verte, míg az előbbin 2:1 arányban győzelmet aratott. Ha a bácsalmási csapat győzni, de legalább is döntetlen eredményt akar elérni, úgy bele kell feküdni a játékba teljes tudással és energiával. Reméljük a győzelmet, de nem félünk a legyőzéstől sem, mert egy jobb csapattól nem szégyen vereséget szenvedni. Ha majd a B.S.C. football-csapata is bizonyos múltra bír visszatekinteni, ha évek óta együtt játszó csapat lesz, ha  majd sorozatos győzelmekkel dicsekedhet s ha visszatekintve a múltra, abban egy-két vereségre is találunk, az nem baj, mert ezek a vereségek ambicionálják a játékosokat, fokozottabb munkára és kitartásra. BJ 1913. június 1. Bácsalmási Járás 1913. június 8.

13.01.28.-bsc-es-kora-003.jpg

 

Bácsalmási Járás VI. évfolyam, 23. szám 1913. június 8.
13 B.S.C. Ez a három betű Bácsalmási Sport Clubot jelenti a múlt vasárnap óta.
Olvasóink figyelemmel kísérhették a törekvést, amely abban csúcsosodott ki, hogy a testedzés nálunk is meghonosuljon. A fáradozást siker koronázta s ezentúl a B.S.C. jelentős szerepet akar játszani Bácsalmás társadalmi életének élénkebbé tételében.
Hogy milyen nehézségeket kellett leküzdeni, amíg a megalakulásig eljutott az ügy, azt nem akarjuk részletezni, nehogy a hazabeszélés vádjával illessenek. A Sport Club megalakult s története és fejlődése a ma és holnap története.

BSC tisztikar 1913. június 1

Elnök: dr. Kiss József. Társelnökök: dr. Kovachich József és Rosenberg Emil. Ügyész: dr. Dávid Artúr. Titkár: Nánay Aurél. Pénztárnok: Fiedler József. Ellenőrök: Harton András és Koch Márton. Jegyző: Muity Jakab. Orvos: dr. Pápa Arnold. Raktárnok: Rasztik Bálint. Választmányi tagok: Bauer Antal, Bedits Máté, Faltum Mihály, Friedl Lajos, Furó Géza, Gross Salamon, dr. Hetényi Pál, Huszár Ákos, Kalmár Károly, Kamarás Imre, Kiss András, Koller Oszkár, Kuluncsics Viktor, Manhalter András, dr. Mészáros Miksa, Müller János, Müller József, Noll János, Nyíri Béla, Piukovics Alba József, Redecha Rezső, Sebők Géza, Sterk Géza, Sterk Sándor, Szommer József.
A Sport Club vezetőségére hárul ezentúl a nehéz feladat, hogy az egyesületet fellendítse, hogy céljának minél jobban megfeleljen, hogy társadalmi és kulturális missziót teljesítsen.
Nehéz feladat ez, de reméljük, hogy az egyesület vezetősége megfelel a beléje helyezett bizalomnak. Nehéz feladat ez, és kétszeresen nehéz éppen minálunk, ami sajátos és sajnálatos társadalmi viszonyaink között, mert nálunk eddigelé vajmi kevesen ismerték és kedvelték a testedzés bármiféle fajtáját
A mi társadalmi életünk eddig az ivásban és a pletykázásban merült ki. Minálunk nemcsak hogy nem értik a sportot, de talán épp ezért formálisan gyűlölik s tán éppen azok, akikre legjobban ráférne egy kis testedzés.
Minden akció ellenakciót szül és minden új eszmének vannak ellenségei, nálunk pedig a sport még új, ismeretlen fogalom.
De bízunk a jövőben, hogy minden meg fog változni s pár év múlva – hasonlóan a többi számottevő városokéhoz – nálunk is élénk sportélet fog kifejlődni. BJ 1913. június 8. 
14 Alakuló közgyűlés Múlt vasárnap (2013. június 1.) az Ambil Szálloda éttermi helyiségében alakuló közgyűlést tartott a Bácsalmási Sport Club. A szép számú egybegyűlteket dr. Dávid Artúr üdvözölte az előkészítő bizottság nevében, majd az alapszabály-tervezetet olvasták fel, amelyet csekély módosítással elfogadtak. Ezután a tisztikar megválasztása következett. A jelölőbizottság előterjesztését egyhangúlag elfogadták. A tisztikar a következőkép alakult meg: lásd fentebb keretbe foglalva... BJ 1913. június 8.
15 Sport Múlt vasárnap (1913. június 1.) a Bácsalmási Sport Club football-pályája vendégül látta a szabadkai „Testvériség”-et.
A barátságos jellegű mérkőzés meglehetős számú közönséget vonzott ki. A játék lefolyásáról csak annyit mondunk, hogy nem volt olyan szép, mint az előző football-match, amelyet a szintén szabadkai Munkás Torna Egylet csapatával játszottak le footballistáink. A match eredménye 2:4 a Testvériség javára, mely a nagy meleg és a második félidő vége felé lanyhuló védelmen kívül, a kapus indiszpozíciójának számlájára írható.
A mérkőzésen a játék hevében két játékos rövid szóváltás után tettleg inzultálta egymást, mire a bíró – nagyon helyesen – mindkettőt kiállította.
E sajnálatos incidenstől eltekintve a játék elég élvezetet nyújtott. A szabadkaiak szép összjátékkal tűntek ki, míg a mieink az első félidőben határozott fölényt mutattak, de a kapu előtt nem voltak elég energikusak, sportnyelven szólva goal-képesek.
Most értesültünk a Sport Club legközelebbi versenyét július 22-ére tervezi. BJ 1913. június 8.
16 Alapító tagul lépett be a Bácsalmási Sport Club-ba Piukovits Alba József s az 50 korona alapítói tagdíjat a pénztárnok kezéhez juttatta. Ez utánzásra méltó cselekedetéért a Club vezetősége ezúton is köszönetet mond. BJ 1913. június 8.
17 Krix-krax Lósport Ne tessék félreérteni, nem lóverseny, – csak football. Azért nevezem ennek, mert lovakéhoz hasonló tempók vannak benne, t.i. rugdalóznak. A lovak ugyan egymás között nem szoktak úgy rugdalózni, hogy egymást halálra rugdossák, ezen jog csak a footballistáknak van fenntartva. Még pedig, hogy rugdalóznak. Nem kímélnek semmi testrészt s nem tartják be azt a közmondást, hogy „csak a fejét, hogy meg ne sántuljon”. Nekik egyre megy, előlrül,  vagy hátulról.
Darwin, – az Isten nyugosztalja – ha most élne, jobban be tudná bizonyítani, hogy majmok vagyánk. Nem kellene az ember szervét a majoméval összehasonlítania, elég volna, ha utánzóképességeiket figyelné meg. Így képzelem el Darwinnak legújabb megfigyelését és tanát:
 „Az ember az emlősökhöz tartozik, legfelsőbb lény az állatok között. Ha más bizonyítékok nem állnának rendelkezésünkre, miket már sok évtizeddel ezelőtt felfedeztem, az embernek a majomtól való származását illetőleg, úgy bizonyára a nagy utánzóképesség fényesen s napnál is világosabban meggyőzne erről a feltevésről bennünket.
A majmoknak fő jellemvonásuk az utánzás. Az embereknek legkellemesebb szórakozásuk az utánzás.
Sokat figyeltem a majmokat, és az embereket. A majmok azt cselekszik, mit másoktól látnak, az emberek ugyanezt teszik. Ezt mindenki megfigyelés nélkül is láthatja és tapasztalhatja. Hogy állításaimat kézzelfoghatóbban bizonyíthassam, a sok megfigyeléseim közül egyet mint legjellemzőbbet leírok.
Volt egy hülye angol. Lapdát vett a kezébe, amely kiesett a kezéből. A lapda önsúlyánál fogva egyet ugrott s az angol lábával egyet rúgott, s a lapdát eltalálta s messzebb elrúgta. Hopp megvan, mondta az angol, kéz nélkül is lehet lapdázni. Ilyen még nincs a világon. De mert a kézi lapda kicsi a lábnak, nagyobbat rendelt magának.
Magához vett néhány még hülyébb angolt és rugdalóztak ész nélkül. Így született meg a football. Ezt a hülyeséget meglátták a többi nemzetek, különösen a magyarok s mi sem természetesebb, neki láttak ők is és rugdalóztak, sőt még ma is rugdalóznak. Hogy miért, hogy minek s hogy miről jó ez, azt nem tudják ők sem. Csak azt mondják, hogy ez „sport”. Még pedig lósport szerintem, mert a lovak különleges mozdulatait bitorolják el.
Így tehát az angol hülyesége átragadt az emberek sokaságára, utánozzák azt, anélkül, hogy tudnák mit cselekszenek.Ez az utánzás fényesen meggyőződtet mindenkit állításom igazolására, hogy az emberek, szerveiken kívül, tulajdonságaiknál fogva is, az általam sokat hangoztatott majmokhoz hasonlítanak.”
Ezt írná Darwin. De mert már nem él szegény, nekem kellett ezt a megfigyelést és tudományos leírást megtennem.
S, hogy tényleg állatok vagyunk azt most már tagadnunk sem lehet. Rugdalózunk mint a lovak, utánozunk mint a majmok, üvöltözünk mint a sakálok, iszunk mint a gödények és a sport legnagyobb dicsőségére pofozkodunk künn a football-platzon, mint a majmok leszármazottai, a legfelsőbb lények, az emberek. „Állat az emberben”, így fog majdan írni a sport-tudósító, ha football-platz eseményeit közli.
Ezért üdv neked óh football, legyen áldott az, aki feltalált, te hülye angol, legyetek boldogok és megelégedettek, kik szerencsések lehettek, hogy rugdalóztok, hála a pofonokat szaporító footballsportnak emberi mivoltotokon kívül még lovak és majmok is lehettek. BJ 1913. június 8.

Pro-Sport

 

A mappában található képek előnézete BSC 1913-PVSE 2013. A BSC I. évtizede 1913-1923.